Tara Rose

Tara Kealiher – North Fork Reservoir – CO.